flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Основні завдання, місія, функції та компетенція суду

24 травня 2017, 10:28

Новокаховський міський суд Херсонської області розташований за адресою: Херсонська область, місто Нова Каховка, проспект Дніпровський, 1-А.

Контактні телефони: (05549) 4-26-60 – канцелярія суду, (05549) 4-32-22 – факс.

Електронна пошта inbox@nkm.ks.court.gov.ua

Офіційний веб-сайт http://nkm.ks.court.gov.ua/sud2117/

Режим роботи: з понеділка по четвер з 08.00 години до 17.00 години, у п’ятницю з 08.00 години до 16.00 години, обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години.

Прийом позовних заяв від громадян та представників юридичних осіб здійснюється помічниками суддів щодня з 08.00 години до 12.00 години.

Видача копій судових рішень, архівних довідок здійснюється архіваріусом суду щосереди з 09.00 години до 16.55 години.

Видача виконавчих листів здійснюється канцелярією суду щосереди та щочетверга з 08.15 до 16.55 години.

Діяльність Новокаховського міського суду Херсонської області здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших чинних законодавчих та нормативно-правових актів.

Основні завдання, місія та функції, що стоять перед судом

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Завдання суду визначені  у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Основну місією суду, визначеною Законом України «Про судоустрій і статус суддів» є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

Основним завданням Новокаховського міського суду Херсонської області є здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», місцеві загальні суди уповноважені розглядати цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

Компетенція суду щодо розгляду справ

Новокаховський міський суд Херсонської області як місцевий загальний суд уповноважений розглядати:

1) у порядку цивільного судочинства справи щодо:

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства;

2) в порядку адміністративного судочинства публічно-правові спори, зокрема:

- спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

- спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

- спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

- спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

- спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

- спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

- спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;

- спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за виключенням спорів, пов’язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю;

3) кримінальні провадження у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; здійснює у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні;

4) справи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Повноваження суду (територіальна підсудність) поширюються на територію Новокаховської міської ради Херсонської області.

Компетенція голови суду, зборів суддів, апарату суду визначені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Структура суду складається з двох основних частин: суддівського корпусу, тобто професійних суддів, які безпосередньо здійснюють правосуддя, та апарату суду, який здійснює організаційні заходи для здійснення правосуддя.

Суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

Збори суддів:

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників цього суду;

2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;

3) визначають рівень навантаження на суддів суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов’язків;

4) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в цьому суді, та керівника апарату суду;

5) звертаються з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності суду та судді;

6) здійснюють інші повноваження, визначені Законом.

Збори суддів місцевих загальних судів у порядку, встановленому Законом, обирають слідчих суддів, суддів. уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

До штату апарату Новокаховського міського суду Херсонської області входять керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, головний спеціаліст з інформаційних технологій суду, консультант суду, спеціаліст з питань персоналу суду, секретарі судового засідання, старший секретар суду, секретарі суду та судові розпорядники, а також працівники патронатної служби: помічник голови суду та помічники суддів.

Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням із головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання відповідного суду.

В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату суду.

Статус і умови діяльності помічника судді визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.