Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
Новокаховського міського суду
від 22 грудня 2011 р. №73
 
 
 
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
в Новокаховському міському суді Херсонської області
 
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року №2939-VI (далі – Закон) та визначає порядок доступу до публічної інформації в Новокаховському міському суді Херсонської області (далі – суд).
1.2. Визначення понять:
1) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом;
2) запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;
3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5) суб'єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства.
1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.5. Дотримання встановленого порядку доступу та надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовують і забезпечують керівник апарату суду та його заступник.
1.6. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- стосовно інформації інших судів, органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб;
- стосовно інформації, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством.
1.7. Апарат суду не виконує функції  розпорядника щодо направлення запита належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.
 
II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:
- оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;
- розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет;
- розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах в приміщенні суду;
- присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді в порядку, визначеному чинним законодавством;
- наданням інформації за запитами на інформацію.
2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі, у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством.
У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій зроблено запит, якщо заявник не просить надати її в іншій формі. В разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.
Публічна інформація надається в усній формі запитувачам інформації під час особистого прийому. Зазначена інформація також надається по телефону канцелярією суду та уповноваженими посадовими особами.
2.4. Доступ до публічної інформації обмежується, якщо зазначена інформація чинним законодавством України віднесена до інформації з обмеженим доступом.
2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду та за їх дорученням працівники апарату суду в межах своєї компетенції.
 
III. Порядок надання інформації про діяльність суду
3.1. Оприлюднення публічної інформації суду здійснюється у відповідності до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».
3.2. Головний спеціаліст з інформаційних технологій суду, або особа, яка відповідно до наказу керівника апарату виконує його обов’язки, забезпечує оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої працівниками апарату суду в межах своєї компетенції, з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду підлягають:
1) інформація про Новокаховський міський суд і його діяльність:
- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти суду;
- прізвища, імена та по-батькові, службові номери засобів зв’язку голови суду, керівник апарату суду;
- розклад роботи суду та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- організаційну структуру, повноваження суду;
- порядок звернення до суду учасників судового процесу;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку суду;
3) інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;
4) графік розгляду справ у суді;
5) дані судової статистики;
6) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
7) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні суду;
8) інші відомості про діяльність суду, що належать до публічної інформації.
3.4. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».
3.5. В приміщенні суду на інформаційних стендах розміщується інформація:
1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;
3) банківські реквізити для сплати судового збору та інших обов’язкових витрат;
4) порядок пропуску до приміщення суду;
5) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.
3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян мають право бути присутніми у відкритих судових засіданнях в суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлені процесуальним законодавством України.
3.7. Порядок доступу осіб, зазначених у пункті 3.6 Положення, до приміщення суду регулюється спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 року №102/765.
3.8. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення яких визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації». З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, а також форми для електронного інформаційного запиту на інформацію, який розміщений на офіційному веб-сайті суду.
Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа суду з питань запитів на інформацію, яка визначається наказом голови суду, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 
IV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
та відповідей на них
4.1. Запити на інформацію, які надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, Положення про автоматизовану систему документообігу суду з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія суду виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх на резолюцію голові суду.
4.3. Запит на інформацію з резолюцією голови суду опрацьовується в канцелярії, після чого невідкладно передається виконавцям.
4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного запиту, здійснюється канцелярією суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії головним спеціалістом з інформаційних технологій.
4.5. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямків діяльності суду, відповідальними за надання відповіді на запит визначаються конкретні працівники апарату суду згідно з їх повноваженнями. Роботу над таким запитом організовує, а потім готує остаточну відповідь заступник керівника апарату суду.
За рішенням голови суду відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з працівників апарату суду. В такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання судом запиту надати відповідальному виконавцю необхідні документи.
4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію передаються канцелярії суду для зберігання згідно з Номенклатурою справ суду.
4.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти днів з дня отримання запиту судом.
В разі, якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.8. В разі, якщо запит потребує надання великого обсягу інформації або пошуку інформації серед значної кількості даних, за обґрунтованим поданням працівника апарату суду, відповідального за надання інформації, голова суду може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку суд повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.9. У випадках, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше як 10 сторінок, працівник апарату суду, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.10. В разі, якщо запит одночасно з проханням надати публічну інформацію містить також прохання надати інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
 
V. Порядок надання інформації про діяльність суду
5.1. Відповідь на запит на інформацію надається за підписом голови суду.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в суді.
5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається судом в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
5.6. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
5.7. Відповідь апарату суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, апарат суду зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.
5.8. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.
5.9. Відмова в задоволенні запиту на інформацію (незалежно від форми його надходження) надається в письмовій формі.
5.10. Рішення, дії чи бездіяльність осіб, відповідальних за розгляд запитів, можуть бути оскаржені до голови суду або в судовому порядку.
 
 
 
Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Новокаховському міському суді Херсонської області.
 
ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації
 
1. Не належать до публічної інформації:
– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
– інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом Новокаховського міського суду з судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;
– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
– внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Новокаховського міського суду, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Новокаховському міському суді є:
1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».
 
 
 
Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Новокаховському міському суді Херсонської області
 
 
Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)
 
 
Новокаховський міський суд Херсонської області
пр. Дніпровський, 1А, м. Нова Каховка, Херсонська обл. 74900
____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)
що проживає за адресою: __________________________
тел. _______________________
е-mail:______________________
 
 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
 
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:
_____________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
 
 
 
«____» __________ 20__ р.              _________         ________________
  (підпис)          (ініціали, прізвище)
 
 
 
Додаток 3
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Новокаховському міському суді Херсонської області
 
Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)
 
 
Новокаховський міський суд Херсонської області
пр. Дніпровський, 1А, м. Нова Каховка, Херсонська обл. 74900
______________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян) ___________________________
(адреса місця розташування) ________________________
тел. _______________________
е-mail:______________________
 
 
 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
 
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:
_______________________________________________________
Ознайомлені з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
 
 
 
«____» __________ 20__ р.             _________       ________________
  (підпис)       (ініціали, прізвище)
 
 
 
Додаток 4
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Новокаховському міському суді Херсонської області
 
Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами
на публічну інформацію
 
1. Ця Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Новокаховським міським судом Херсонської області.
2. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», в разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається судом в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року №740. У разі, якщо судом не встановлений розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
5. Витрати на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, встановлюються в наступному розмірі в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України:
 
Послуга, що надається
Норми витрат на копіювання або друк документів
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
 
6. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
7. Обрахунок вартості відповідних витрат за кожним запитом здійснює особа, відповідальна за розгляд запиту.
8. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-який фінансовій установі (банку) чи відділенні зв’язку за реквізитами:
Рахунок отримувача: 31211206700012
Отримувач коштів: УДКСУ у м. Новій Каховці (м. Н. Каховка)
Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38053504,
Банк отримувача: ГУ ДКСУ в Херсонській області,
МФО: 852010,
9. У призначенні платежу платник фактичних витрат повинен вказати слова «фактичні витрати на копіювання або друк документів», код ЄДРПОУ суду, до якого він звертається.
Наприклад:
Мироненко А.І.; фактичні витрати на копіювання або друк документів; 02886901 (код ЕДРПОУ Новокаховського міського суду Херсонської області).
Це означає, що фактичні витрати платник сплачує за копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію.
10. Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в строк, установлений Законом для надання відповіді на запит на інформацію.
11. Суд має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у випадку, якщо особа, яка подала запит на інформацію, не сплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.
12. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат в строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» для надання відповіді за запит.
13. В разі, якщо протягом одного місяця з дня направлення запитувачу рахунку для оплати витрат, пов’язаних з копіюванням або друком, до суду не надійшли документи, що підтверджують повну оплату вартості витрат, суд направляє запитувачу письмову відмову в задоволенні запиту на інформацію в порядку, визначеному ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

14. Апаратом суду ведеться облік запитів на виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, а також фактичних витрат на копіювання та друк.