flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку

11 березня 2013, 08:56

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами
трудового колективу
Новокаховського міського суду
Херсонської області
від 31.01.2015 року 
 
 
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
Новокаховського міського суду Херсонської області
 
I. Загальні положення
1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку Новокаховського міського суду поширюються на всіх працівників суду без виключення, визначають тривалість робочого часу і режим роботи працівників суду, а також вимоги щодо їх дотримання, є обов'язковими для виконання всіма працівниками суду та громадянами, які перебувають в приміщенні суду.
3. Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов'язків.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
4. Для державних службовців, які працюють в апараті Новокаховського міського суду правила встановлюються з урахуванням вимог Законів України «Про державну службу», «Про судоустрій та статус суддів», Загальних правил поведінки державного службовця. Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:
служіння народу України;
демократизму і законності;
гуманізму і соціальної справедливості;
пріоритету прав людини і громадянина;
професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;
дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;
дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.
5. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою Новокаховського міського суду в межах наданих йому актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
II. Порядок прийняття і звільнення працівників
6. Структура і штатна чисельність апарату Новокаховського міського суду за погодженням з головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в  межах видатків на утримання суду.
Розробка штатного розпису суду, визначення структури підпорядкованого йому апарату суду, створення відділів, затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників апарату суду, в тому числі заступника керівника апарату суду, покладається на керівника апарату суду.
7. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку. Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про судоустрій та статус суддів», діючого трудового законодавства.
8. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше. Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу».
9. Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.
Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.
Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов'язані подати ще й такі документи:
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 сантиметрів;
декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;
документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;
підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;
направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.
Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.
10. Прийом на роботу працівників оформляється наказом керівника апарату суду, який оголошується працівнику під розписку.
Керівника апарату суду, його заступника призначає на посаду начальник територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови суду.
Призначення на посаду помічника судді здійснюється наказом керівника апарату суду за поданням судді. Судді самостійно здійснюють добір помічників.
11. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.
12. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
13. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.
Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.
Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, - шести місяців.
14. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведенні його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов'язана:
роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Правилами поведінки працівника суду та посадовою інструкцією під розписку;
визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
Працівників, які приймаються на посади державних службовців, адміністрація зобов'язана, крім того, ознайомити з Загальними правилами поведінки державних службовців під розписку.
15. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у консультанта з кадрової роботи та статистики суду. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на консультанта з кадрової роботи та статистики суду.
16. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.
17. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.
У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
18. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.
19. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:
1) порушення умов реалізації права на державну службу;
2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України «Про державну службу»;
3) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;
4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії;
5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;
6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України «Про державну службу»;
7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 Закону України «Про державну службу».
20. Звільнення з посади керівника апарату суду здійснюється також в разі висловлення йому недовіри зборами суддів, за поданням голови суду з обов'язковим відібранням письмового пояснення керівника апарату.
21. Припинення трудового договору з працівниками суду оформлюється наказом керівника апарату суду.
Керівника апарату суду, його заступника звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови суду.
Звільнення з посади помічника судді здійснюється за поданням судді.
22. В день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
III. Основні права й обов'язки працівників
21. Працівники Новокаховського міського суду мають право:
1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;
2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;
5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;
6) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
7) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.
Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.
22. Працівники зобов'язані:
1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;
2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
3) сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
4) виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
5) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;
6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;
7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
8) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;
9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.
10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;
11) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) Новокаховського міського суду
12) виконувати вимоги Правил поведінки працівника суду, Загальних правил поведінки державного службовця;
13) дотримуватись вимог Інструкції з діловодства щодо нерозголошення інформації, яка стала їм відома під час виконання своїх функціональних обов'язків, а також іншої інформації, яка за законом не підлягає розголошенню, зберігати державну таємницю;
14) на час виходу зі службових приміщень звільняти приміщення від відвідувачів та замикати двері;
15) по закінченню роботи вимикати світло, комп'ютерну та оргтехніку, інші прилади, підключені до електроживлення, зачиняти вікна;
16) використовувати службовий телефон для міжміських переговорів лише в службових цілях;
17) раціонально використовувати робочий час з метою ефективного виконання покладених на них обов'язків.
Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.
23. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.
IV. Основні повноваження адміністрації суду
24. Адміністрацію суду складають голова суду, заступник голови суду, керівник апарату, заступник керівника апарату. Їх повноваження визначаються Законом України «Про судоустрій та статус суддів».
24.1. Голова суду:
1) визначає адміністративні повноваження заступника  голови місцевого суду;
2) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
3) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
4) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
5) контролює ведення в суді судової статистики;
6) забезпечує виконання вимог щодо підвищення  кваліфікації суддів місцевого суду;
7) з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження
8) здійснює інші повноваження, визначені законом.
24.2. Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені відповідним наказом голови суду.
24.3 Керівник апарату суду:
1) здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організованість та злагодженість у роботі підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду;
2) здійснює заходи щодо належного організаційного забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду;
3) здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення  працівників апарату суду, умов оплати їх праці, медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування, забезпечення благоустроєним житлом;
4) здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, належного фінансування суду, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності;
5) розробляє штатний розпис суду, визначає структуру підпорядкованого йому апарату суду, створює відділи, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду, в тому числі заступника керівника апарату суду.
6) видає в межах повноважень накази з кадрових питань щодо працівників апарату суду (державних службовців, службовців та робітників), у тому числі помічників суддів (за поданням судді), а саме, про призначення на посади та звільнення з посад, просування по службі, встановлення рангів державного службовця, надання відпусток, застосування до них заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічної оцінки та проходження атестації, а також з адміністративно-господарських питань (відрядження, направлення на підвищення кваліфікації).
7) організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді;
8) організовує роботу з навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату суду, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів.
9) вживає заходів організаційного характеру для підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування.
10) забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку.
25. Адміністрація суду відповідно до визначених повноважень зобов'язана:
1) під час укладення трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;
2) належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;
3) затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;
4) забезпечити здорові та безпечні умови праці;
5) контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;
6) неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;
7) постійно вдосконалювати організацію роботи апарату суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;
8) створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;
9) забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників.
V. Робочий час і його використання. Час відпочинку
26. Нормальна тривалість робочого часу працівників суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.
Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
Встановлюється наступний розклад роботи Новокаховського міського суду:
початок робочого дня – о 08.00 годині;
закінчення робочого дня – о 17.00 годині (у п'ятницю – о 16.00 годині).
Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 12.00 до 13.00 години. Перерва не включається в робочий час.
Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.
27. Вихід на роботу працівників суду фіксується в книзі обліку виходу на роботу працівників та в табелі обліку робочого часу, який ведеться консультантом з кадрової роботи та статистики.
28. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом голови суду, керівника апарату суду.
Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.
Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівництва з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
29. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.
Працівникам - державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.
Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового  окладу. Суддям,  які  мають стаж  роботи  більше  10 років, надається  додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства та колективного договору.
30. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується наказом голови суду, керівника апарату суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.
Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.
Графік доводиться до відома всіх працівників.
31. Надання відпусток працівникам апарату суду оформляється наказом керівника апарату.
Надання відпусток суддям оформляється наказом голови суду.
Надання відпусток керівнику апарату, заступнику керівника апарату оформляється наказом начальника територіального управління державної судової адміністрації за поданням голови суду.
32. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
33. За рішенням керівника апарату державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.
У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
34. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.
VI. Заохочення за успіхи в роботі
35. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:
оголошення подяки;
преміювання;
нагородження почесною грамотою.
Державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.
36. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання суду. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.
37. Заохочення оголошуються в наказі голови суду, керівника апарату суду, доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.
Застосування заохочення до керівника апарату суду, заступника керівника апарату здійснюється наказом начальника територіального управління державної судової адміністрації за поданням голови суду.
VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни
38. За порушення трудової дисципліни, Правил поведінки працівника суду, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
догана;
звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.
До державних службовців за порушення Загальних правил поведінки державного службовця, невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує суд можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:
попередження про неповну службову відповідність;
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
39. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою суду, керівником апарату суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.
Накладання дисциплінарних стягнень на керівника апарату суду, заступника керівника апарату здійснюється наказом начальника територіального управління державної судової адміністрації за поданням голови суду.
40. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, Загальних правил поведінки державного службовця, Правил поведінки працівника суду та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.
41. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація суду повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
42. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
43. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
VIII. Використання приміщення суду
44. Пропускний режим в Новокаховському міському суді здійснюється працівниками спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» (далі - судової міліції). Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб у приміщення судів працівники судової міліції керуються чинним законодавством України та Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів.
Порядок пропуску та підтримання громадського порядку в приміщенні суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.
45. Пропуск осіб до приміщення суду здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розкладом роботи у такому порядку:
з 07.00 години працівників суду - за пред'явленням службового посвідчення;
з 08.00 години:
- народних депутатів діючого скликання – за пред'явленням службового посвідчення;
- суддів, а також суддів, які перебувають у відставці, - за пред'явленням посвідчення;
- працівників правоохоронних органів, фельд'єгерської служби, спеціального зв'язку за пред'явленням службового посвідчення;
- практикантів та інших осіб, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях судів, згідно зі списком, затвердженим головою відповідного суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу;
- медичного персоналу служби швидкої медичної допомоги, працівників пожежної та аварійної служб - після відповідного запису в журналі відвідувачів;
- робітників відповідних міських ремонтних служб у разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій - із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів та негайним повідомленням голові суду, керівнику апарату суду;
- осіб, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних та адміністративних справ, за списком секретаріату суду або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який засвідчує особу;
- працівників засобів масової інформації - за пред'явленням документа, що засвідчує особу.
Вхід осіб згідно графіку прийому громадян працівниками суду – вільний за пред'явленням документа, який засвідчує особу.
Дані про осіб, які прибули до приміщень судів, заносяться працівниками судової міліції у журнал відвідувачів.
46. Вільний вхід відвідувачів до приміщення суду припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня.
З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщень судів заборонено.
У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату суду пропускаються у приміщення судів згідно з письмовим наказом голови суду, керівника апарату суду, та за службовим посвідченням.
47. Забороняється пропуск осіб до приміщень судів:
у стані сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного);
з тваринами;
з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;
з колюче-ріжучими предметами;
з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 45 х 35 х 15 см.
Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, поряд із пунктом пропуску обладнується камера схову.
48. Винесення (вивезення) матеріальних цінностей дозволяється за пред'явленням перепустки або накладної, підписаної головою суду. Копії перепусток або накладних залишаються у працівників судової міліції.
49. Службові приміщення суду використовуються за їх функціональним призначенням, відповідальність за використання приміщень покладається на керівництво суду.
50. Служба судових розпорядників суду здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду.
IX. Організація прийому громадян.
51. Графік прийому громадян працівниками суду та особистого прийому громадян затверджується наказом голови суду.
Графіки прийому доводяться до відома громадян шляхом їх розміщення в приміщенні суду на стендах для загального огляду.
52. Прийом громадян працівниками суду та особистий прийом громадян здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, та згідно з Методичними рекомендаціями по організації та веденню роботи із зверненнями громадян у загальних місцевих та апеляційних судах.
X. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність за їх порушення
53. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома працівників під розписку та вивішуються в приміщенні суду на видному місці.
54. Контроль за дотриманням працівниками суду Правил внутрішнього трудового розпорядку здійснює голова суду.
Керівник апарату суду забезпечує виконання та необхідне дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку.
55. Працівники суду відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку суду, порушення норм Правил поведінки працівника суду.
56. Громадяни, які порушують громадський порядок в приміщенні суду та встановлені цими Правилами норми поведінки, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності згідно вимог чинного законодавства.